Blog

Čo je agilný vývoj?

Vo vibration využívame pri vývoji webových aplikácii takzvaný hybridný vývoj, kde kombinujeme agilný vývoj a watterfall vývoj v pomere akom si vyžaduje konkrétny projekt. V tomto článku si vysvetlíme, čo je agilný vývoj a takisto aj čo je hybridný agile/watterfall vývoj.

Agilný vývoj je prístup k softvérovému vývoju, ktorý zdôrazňuje prispôsobivosť, spoluprácu a flexibilitu. Namiesto tradičného vývoja „waterfall“, kde vývoj prebieha sekvenčne a postupne, agilný prístup umožňuje častejšie iterácie a rýchlejšie reakcie na zmeny.

Základné princípy agilného vývoja

 1. Zákazník na prvom mieste: Agilný vývoj kladie zákazníka do centra procesu. Jeho potreby a spätná väzba sú kľúčové pre určovanie priorít a smerovania vývoja.
 2. Iteratívny a inkrementálny prístup: Vývoj prebieha v krátkych iteráciách, pričom každá iterácia pridáva nové funkčnosti alebo zlepšenia k produktu. Tento postup umožňuje rýchlu reakciu na zmeny a postupné budovanie produktu.
 3. Flexibilita a adaptabilita: Agilný vývoj uznáva, že požiadavky a podmienky sa budú meniť. Tím by mal byť schopný rýchlo reagovať na zmeny a prispôsobiť sa novým okolnostiam.
 4. Pravidelná komunikácia a spätná väzba: Aktívna komunikácia medzi tímami a so zákazníkom je nevyhnutná. Pravidelná spätná väzba umožňuje identifikovať problémy a zlepšovať produkt.
 5. Motivovaný tím a sebamanagement: Tím by mal mať autonómiu a zodpovednosť za svoju prácu. Motivovaní členovia tímu sú kľúčom k úspechu projektu.
 6. Jednoduchý design a technická excelencia: Komplexné riešenia by mali byť postavené na jednoduchých návrhoch. Technická excelencia je dôležitá pre dlhodobú udržateľnosť a kvalitu produktu.
 7. Pravidelné doručovanie hodnoty: Agilný vývoj sa zameriava na časté doručovanie funkčných častí produktu, čím sa zabezpečuje, že zákazník môže využiť nové funkcionality skôr.

Agilné metodiky

Väčšina agilného vývoja využíva konkrétne metodiky, ako napríklad Scrum, Kanban a Extreme Programming (XP). Každá z týchto metodík má svoje vlastné pravidlá a postupy, ale všetky sa snažia dosiahnuť agilné princípy.

MetodikaHlavné črtyVýhodyNevýhodyPríklad projektu, kde sa hodí
ScrumIteratívny vývoj, Scrum tímRýchla implementácia, jasná rola tímuKomplexné riadenie tímu a plánovanieVývoj softvéru, mobilných aplikácií
KanbanKontinuálny tok práce, vizuálny systémFlexibilita, minimalizácia zbytočnej práceMenšia štruktúra a pravidelnosť práceKontinuálny vývoj, údržba systémov
Extreme Programming (XP)Testovanie, párne programovanieZvýšená kvalita, rýchla spätná väzbaVyžaduje odhodlaný a disciplinovaný tímProjekt so zameraním na kvalitu a rýchlu implementáciu
DSDM (Dynamic Systems Development Method)Prispôsobivá a iteratívna metódaRýchla reakcia na zmeny, aktívna spätná väzbaKomplexná implementácia a koordináciaRýchlo meniace sa projekty, obchodné aplikácie
CrystalFlexibilná metóda, dôraz na ľudíPrispôsobivá, zameranie na tímyMôže byť menej vhodná pre veľké projektyMalé a stredné projekty s dôrazom na tímovú spoluprácu
Lean Software DevelopmentMinimalizácia odpadu, optimalizácia toku práceVylepšenie procesov, zvýšená efektivitaMôže vyžadovať zmenu organizačnej kultúryProjekty, kde sa chce zlepšiť proces a optimalizovať tok práce

Výhody agilného vývoja

 1. Rýchlejšie dodávky: Vďaka častým iteráciám a inkrementálnemu vývoju môže byť produkt rýchlejšie dostupný zákazníkom.
 2. Flexibilita: Schopnosť prispôsobiť sa zmenám požiadaviek a trhu robí agilný vývoj vhodným pre dynamické prostredie.
 3. Zlepšená spolupráca: Pravidelná komunikácia medzi tímami a zákazníkom vedie k lepšej spolupráci a záväzku.
 4. Lepšia kvalita: Spätná väzba počas iterácií umožňuje identifikovať a riešiť problémy skôr, čo vedie k lepšej kvalite produktu.
 5. Zákaznícky orientovanosť: Agilný vývoj zabezpečuje, že produkt bude viac zladený so skutočnými potrebami zákazníka.

Aké sú nevýhody agilného vývoja?

 1. Nedostatočná štruktúra a dokumentácia: V agilnom vývoji je dôraz kladený na flexibilitu a spoluprácu viac než na pevnú dokumentáciu. To môže viesť k nedostatočnej dokumentácii a štruktúre projektu, čo môže byť problémom v prípade potreby prenosu poznatkov medzi tímami alebo v prípade budúcich úprav produktu.
 2. Komplexná koordinácia: Agilný vývoj môže zahrnovať rôzne časti tímu, ktoré pracujú na rôznych častiach projektu s rôznymi prioritami. To môže spôsobiť komplexnú koordináciu a manažment, ktorý môže byť náročný, ak nie je riadený správne.
 3. Závislosť od aktívnej spätnej väzby: Agilný vývoj vyžaduje pravidelnú spätnú väzbu od zákazníka alebo užívateľov. Ak táto spätná väzba nie je pravidelná alebo kvalitná, môže to viesť k zlým rozhodnutiam alebo nedostatočne zladenému produktu.
 4. Náročnosť na angažovanosť zákazníka: Agilný vývoj si vyžaduje aktívnu účasť a angažovanosť zákazníka alebo užívateľa, pretože ich spätná väzba je kľúčová pre definovanie a aktualizáciu požiadaviek. Ak zákazník nie je schopný sa dostatočne zapojiť, to môže spomaliť proces a znižovať kvalitu produktu.
 5. Zvýšený tlak na tímy: Agilný vývoj môže mať vysoké nároky na tímy, pretože vyžaduje pravidelné iterácie, komunikáciu a rýchlu reakciu na zmeny. To môže viesť k zvýšenému tlaku a stresu na členov tímu, ak nie sú dostatočne pripravení alebo ak nie sú riadené tieto aspekty správne.
 6. Ťažkosti pri odhadoch času a zdrojov: Pretože agilný vývoj umožňuje zmeny a reakcie na zmeny, môže byť náročné presne odhadnúť, kedy bude projekt dokončený a koľko zdrojov bude potrebných. To môže byť problémom pri plánovaní a riadení projektu.

Hybridná metodika Agile/Waterfall v softvérovom vývoji

V posledných rokoch sme svedkami narastajúcej popularity hybridnej metodiky, ktorá kombinuje prvky agilného a waterfall prístupu k softvérovému vývoju. Táto prístupová metóda sa často nazýva aj „Agile-fall“ alebo „Agile-Waterfall“. Táto kombinácia sa často využíva, aby sa zvládli špecifické výzvy a požiadavky projektov, ktoré nemusia úplne zapadnúť do čisto agilnej alebo vodopádovej metodiky.

Princípy hybridnej metodiky

 1. Rozdelenie projektu: V rámci hybridnej metodiky sa projekt rozdeľuje na časti, pričom každá časť môže nasledovať odlišný vývojový prístup. To umožňuje, aby časti projektu, kde sú požiadavky stabilné a dobre definované, mohli postupovať podľa waterfall modelu. Naopak, časti, ktoré si vyžadujú flexibilitu a reakciu na zmeny, môžu byť realizované agilným spôsobom.
 2. Jasné stanovenie požiadaviek: V hybridnej metodike je dôležité mať počiatočné fázy projektu, kde sú požiadavky dôkladne stanovené a analyzované. Toto umožní vodopádovému prístupu dostatočný priestor na plánovanie a návrh.
 3. Iterácie v rámci waterfallu: Vo vodopádovej časti projektu môžu byť zavedené krátke iterácie, ktoré umožnia pravidelnú spätnú väzbu a zmenu smerovania projektu, ak je to potrebné. Tým sa eliminuje príliš veľký odstup od skutočných potrieb projektu.
 4. Flexibilný plán: Hybridná metodika uznáva, že plány sa môžu meniť. Aj keď vodopádový prístup kladie veľký dôraz na stanovený plán, hybridný prístup umožňuje úpravy na základe nových požiadaviek alebo spätných väzieb získaných v agilných iteráciách.

Výhody hybridnej metodiky

 1. Prispôsobivosť: Táto metóda umožňuje lepšiu prispôsobivosť projektovým požiadavkám a dynamike.
 2. Riziká a odhady: Vodopádová časť umožňuje lepšie riadenie rizík a odhadov, zatiaľ čo agilná časť zabezpečuje rýchle reakcie na zmeny.
 3. Optimalizácia využitia zdrojov: Rôzne časti projektu môžu využívať prístupy, ktoré najlepšie vyhovujú ich povaze, čo môže viesť k efektívnejšiemu využitiu zdrojov.

Výzvy hybridnej metodiky

 1. Komplexita riadenia: Riadenie projektu s dvoma rôznymi prístupmi môže byť komplexné a vyžaduje si starostlivé plánovanie a koordináciu.
 2. Konzistencia: Zabezpečenie konzistencie medzi agilnými a vodopádovými časťami projektu môže byť náročné.

Prečo by ste mali zvážiť hybridný prístup Agile/Waterfall v softvérovom vývoji?

 1. Rozmanitosť projektových požiadaviek: Niektoré časti vášho projektu môžu mať jasne stanovené a stabilné požiadavky, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať pružnosť na zmenu. Hybridný prístup umožňuje prispôsobiť sa rôznorodým potrebám častí projektu.
 2. Optimalizácia využitia zdrojov: Vodopádový prístup sa môže ukázať ako efektívnejší pre niektoré časti projektu, ktoré si vyžadujú presný plán a predvídateľnosť. Agilný prístup je zasa ideálny pre dynamické oblasti, kde sú zmeny nevyhnutné. Hybridný prístup umožňuje využiť tieto silné stránky oboch metód.
 3. Riadenie rizík a plánovanie: Vodopádová časť hybridnej metódy poskytuje možnosť dôkladnej analýzy a plánovania na začiatku projektu. Tým sa znižuje riziko a umožňuje presnejšie odhady času a zdrojov. Agilná časť zase zabezpečuje, že sa rýchlo reaguje na neočakávané zmeny a nové požiadavky.
 4. Spätná väzba a zlepšenia: Agilná časť metódy umožňuje pravidelnú spätnú väzbu a iterácie, čo vedie k postupnému zlepšovaniu produktu. Táto spätná väzba sa môže následne integrovať aj do vodopádovej časti projektu, čím sa zabezpečí, že zlepšenia budú reflektované aj v stabilných častiach projektu.
 5. Klient-centricita: Hybridný prístup umožňuje lepšiu reakciu na zmeny v požiadavkách zákazníka. Agilná časť umožňuje pravidelnú interakciu so zákazníkom a rýchlu implementáciu ich nových požiadaviek. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vyššiu spokojnosť zákazníka.

Je dôležité si uvedomiť, že hybridný prístup Agile/Waterfall nie je vhodný pre každý projekt. Je nevyhnutné starostlivo zhodnotiť charakteristiky projektu, potreby tímu a očakávania zákazníka, aby ste sa uistili, že tento prístup bude účinný a zabezpečí úspešný vývoj produktu.

Záver

Agilný vývoj otvára nové dvere v softvérovom priemysle, posúvať nás od tradičných sekvenčných postupov k flexibilite, spolupráci a rýchlemu prispôsobovaniu sa. V rýchlom meniacom sa svete je schopnosť reagovať na zmeny a poskytovať hodnotu zákazníkom kľúčová. Napriek týmto výhodám nesmieme zabúdať na výzvy, ktoré agilný vývoj prináša. Dôkladná komunikácia, riadenie zmien a koordinácia tímu sú rozhodujúce. Každá agilná metodika má svoje miesto a je dôležité zvážiť, ktorá z nich sa najlepšie hodí pre konkrétny projekt a tím.

Hybridný prístup Agile/Waterfall, ktorý kombinuje výhody oboch prístupov, je ďalším dôkazom, že softvérový vývoj nie je čierno-bielou témou. Flexibilný a prispôsobivý charakter hybridnej metodiky umožňuje tímom využiť najlepšie z oboch svetov, čo sa často prejavuje v optimálnom využití zdrojov a lepšom riadení rizík.

Nech už zvolíte čistý agilný prístup, vodopádový model alebo kombináciu oboch, kľúčovým faktorom je neustále zameranie na zákazníka, pravidelná spätná väzba a snaha o neustále zlepšovanie. Agilný vývoj prináša inovácie, kvalitu a lepšie výsledky, a je to cesta, ktorú softvérový priemysel zvolil pre svoju budúcnosť.

Páči sa vám článok?