Blog

Ako vypracovať obchodné podmienky pre eshop.

Z kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vyplýva, že vyše 90% e-shopov na Slovensku má úplne zle, alebo nedostatočne spracované obchodné podmienky.

Najčastejšie e-shopy zabúdajú uviesť v obchodných podmienkach:

 • Informovanie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy
 • Zhrnutie o alternatívnom riešení sporov
 • Dodacie a platobné podmienky
 • Názov a adresu orgánu dozoru
 • Kontaktné údaje
 • Obchodnú špecifikáciu predávajúceho
 • To, že náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ

Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké časti by mali obsahovať obchodné podmienky. 

Vymedzenie pojmov

Uvádzanie vymedzenia pojmov síce nie je povinné, ale je dobré na začiatok uviesť a definovať základné pojmy ako predávajúci, kupujúci, spotrebiteľ, spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľská zmluva uzavretá na diaľku a podobne.

Údaje o predávajúcom

V tejto časti sa uvádzajú všetky obchodné údaje, ktoré identifikujú predávajúceho. Ide hlavne o tieto:

 • Obchodné meno
 • Register, v ktorom je podnikateľský subjekt registrovaný
 • Sídlo spoločnosti
 • IČO, DIČ a IČ DPH
 • Kontaktné údaje, alebo údaje na kontaktnú osobu
 • Dozorný orgán, pod ktorý spadá podnikateľský subjekt

Predmet tovaru alebo služieb

Tento bod definuje aký tovar, prípadne služby, daný eshop predáva. Je dobré špecifikovať aj účel, na aký slúži predávaný tovar.

Popis postupu uzatvorenia zmluvy

V tomto bode je nutné uviesť, aké konkrétne kroky vedú k tomu, aby sa uskutočnila objednávka prostredníctvom e-shopu. To znamená, že v tomto bode je potrebné opísať cestu zákazníka od otvorenia e-shopu až po dokončenie objednávky. Treba si dať hlavne pozor na to, aby tlačidlo na uzavretie objednávky obsahovalo formuláciu “Objednať s povinnosťou platby”, alebo nejakú obdobnú textáciu, z ktorej jednoznačne vyplýva, že pre uskutočnenie objednávky je nutné túto objednávku uhradiť zo strany zákazníka.

Cena a úprava platobných podmienok

V tomto bode je nutné uviesť, že cena jednotlivých tovarov a služieb je uvedená priamo pri tovare. Tiež je potrebné uviesť, či je cena uvedená s DPH alebo bez DPH, prípadne či v rámci vybavenia objednávky budú účtované aj nejaké ďalšie poplatky. Účtované môžu byť napríklad poplatky za balné, poštovné, centové vyrovnanie a podobne. Spotrebiteľ by mal pri uskutočnení objednávky vidieť už finálnu cenu vrátane všetkých ďalších poplatkov. Ak by sa cena mala následne zmeniť, musí prísť k dohode obidvoch zmluvných strán.

Dodacie podmienky

V tomto bude musia byť jasne uvedené aj lehoty dodania. Je tu potrebné vymedziť v akej dobe viete tovar alebo služby zákazníkovi doručiť. Podľa zákona je uvedená maximálna doba na doručenie tovaru 30 dní. V prípade, ak by mala byť doba doručenia dlhšia ako 30 dní, je potrebné sa so zákazníkom dohodnúť.

Odstúpenie od zmluvy

V tomto bode je dôležité uviesť informáciu pre spotrebiteľa, že môže odstúpiť od zmluvy v lehote na to určenej. Ďalej je potrebné uviesť aj akým spôsobom a kde tak môže urobiť. 

Podľa zákona platí, že právo odstúpiť od zmluvy je možné uplatniť do 14 kalendárnych dní. Spotrebitelia tak môžu urobiť odoslaním písomného oznámenia. E-shop je zároveň povinný toto oznámenie vybaviť tak, že po vrátení tovaru vráti spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré od neho e-shop prijal. Ak ide o služby, spotrebiteľ nemá právo na vrátenie finančných prostriedkov podľa zákona, avšak túto skutočnosť je potrebné mať uvedené v obchodných podmienkach.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci je nútený v tomto bode uviesť, že zodpovedá za vlastnosti a akosť tovaru v zmysle kúpnej zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V obchodných podmienkach je ďalej potrebné uviesť aj to, že ak by zákazník nebol spokojný s vybavením jeho žiadosti na odstúpenie od zmluvy, alebo reklamácie, môže sa obrátiť na orgán pre alternatívne riešenie sporov, čiže na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Vymedzenie dĺžky trvania zmluvy

Vo väčšine prípadov sa zmluva uzatvára na dobu určitú, a to na dobu vybavenia objednávky. Na dobu neurčitú by sa zmluva uzatvárala iba v prípade, ak predávate nejaké služby alebo portál, kde sa ľudia registrujú, alebo platia nejaké predplatné. V tomto prípade je potrebné definovať kedy a za akých podmienok je možne ukončiť zmluvu.

Ochrana osobných údajov

V obchodných podmienkach je taktiež potrebné definovať platný zákon o ochrane osobných údajov a následne odkázať zákazníka na samostatný dokument o ochrane osobných údajov, kde nájde bližšie špecifikovaný spôsob, akým sa nakladá s jeho osobnými údajmi.

Záverečné ustanovenia

V záverečných ustanoveniach obchodných podmienok je potrebné uviesť, kedy nadobúdajú obchodné podmienky účinnosť a akým spôsobom bude užívateľ informovaný o zmene obchodných podmienok. Tiež je vhodné spomenúť z akých zákonov vychádzajú dané obchodné podmienky.

To by bolo všetko pre dnešný článok na tému správne vypracovaných obchodných podmienok. Verím, že vám tento článok aspoň trochu pomohol zorientovať sa v tejto tématike. Nabudúce by som sa rád venoval téme GDPR. 

V prípade, že riešite nový eshop dávam do pozornosti naše riešenie pre eshopy Sellio. O Selliu a jeho výhodách sa dozviete viac tu alebo v PDF prezentácií nášho eshopového a B2B systému.

Páči sa vám článok?