Blog

10 najväčších chýb pri vývoji softvéru

1. Nedostatok plánovania a správneho riadenia projektu

Bez jasného plánu a efektívneho riadenia projektu je ťažké zabezpečiť, aby projekt vývoja softvéru zostal na správnej ceste a splnil svoje ciele. To môže viesť k oneskoreniu, prekročeniu rozpočtu a nakoniec k neúspechu projektu.

Ako sa vyvarovať zlému plánovaniu projektu?

 • Vypracujte podrobný plán projektu a používajte nástroje na riadenie projektov na sledovanie pokroku a identifikáciu potenciálnych problémov.
 • Stanovte jasné úlohy a zodpovednosti členov tímu a zabezpečte, aby mali potrebné zručnosti a zdroje.
 • Pravidelne komunikujte s členmi tímu a zainteresovanými stranami a pozorne monitorujte projekt, aby ste ho udržali na správnej ceste.
 • Buďte pripravení prispôsobiť sa zmenám a vyhľadajte rady a usmernenia od skúsených projektových manažérov.

2. Nedostatočný zber a analýza požiadaviek

Na vytvorenie úspešnej softvérovej aplikácie je nevyhnutné pochopiť potreby a požiadavky používateľov. Ak sa tieto požiadavky nezhromaždia a neanalyzujú správne, výsledný softvér nemusí spĺňať ich očakávania a potreby.

 • Spolupracujte s používateľmi a zainteresovanými stranami s cieľom pochopiť ich potreby a požiadavky.
 • Požiadavky jasne zdokumentujte a sprístupnite ich všetkým členom tímu.
 • Pravidelne revidujte a aktualizujte požiadavky a získavajte spätnú väzbu od používateľov a zainteresovaných strán.
 • Na riadenie procesu zhromažďovania a analýzy požiadaviek používajte agilné metodiky vývoja.

3. Nedostatočné testovanie a zabezpečenie kvality

Testovanie a zabezpečenie kvality sú kľúčové pre zabezpečenie toho, aby bola softvérová aplikácia spoľahlivá a fungovala tak, ako má. Bez riadneho testovania môže softvér obsahovať chyby a iné nedostatky, ktoré môžu používateľom spôsobiť problémy.

Zabrániť nedostatočnému testovaniu a zabezpečeniu kvality pri vývoji softvéru:

 • Vypracujte komplexný plán testovania a použite rôzne techniky testovania na overenie softvéru.
 • Pri používateľskom testovaní používajte automatizáciu a zapojte používateľov a zainteresované strany.
 • Používajte nástroje a techniky na zabezpečenie kvality kódu a stanovte jasné metriky a kritériá na určenie kvality softvéru.
 • Vykonávať pravidelné revízie a audity procesu testovania a vyhľadávať rady a usmernenia od skúsených odborníkov.
 • Používanie rôznych testovacích techník, ako je unit testing, integration testovanie a akceptačné testovanie, na overenie softvéru v rôznych fázach procesu vývoja.

4. Nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi členmi tímu

Efektívna komunikácia a spolupráca sú nevyhnutné pre úspešný projekt vývoja softvéru. Bez nich nemusia mať členovia tímu prehľad o svojej práci, čo vedie k zdvojeniu úsilia, zmätkom a oneskoreniam.

5. Podcenenie zložitosti a úsilia potrebného na realizáciu projektu

Je bežné, že projekty vývoja softvéru sa podceňujú, pokiaľ ide o ich zložitosť a úsilie potrebné na ich dokončenie. To môže viesť k nereálnym termínom, neprimeraným rozpočtom a nakoniec k neúspechu projektu.

6. Používanie zastaralých alebo nevhodných technológií a nástrojov

Na vytvorenie úspešnej softvérovej aplikácie je dôležité používať najvhodnejšie technológie a nástroje. Ak sú tieto zastarané alebo nevhodné, výsledný softvér môže byť pomalý, nespoľahlivý a ťažko použiteľný.

 • Zostaňte informovaní o najnovšom vývoji v odvetví a osvedčených postupoch.
 • Skôr ako si vyberiete rôzne technológie a nástroje, starostlivo ich preskúmajte a zhodnoťte.
 • Pravidelne prehodnocujte a aktualizujte používané nástroje a technológie, aby ste zabezpečili, že budú aj naďalej spĺňať potreby projektu.
 • Neustále sa vzdelávajte a zlepšujte svoje vývojárske zručnosti.

7. Neriešenie bezpečnostných otázok na začiatku procesu vývoja

Bezpečnosť je dôležitým problémom pri vývoji softvéru a je nevyhnutné zaoberať sa ňou už na začiatku procesu. Ak sa bezpečnosť riadne nezohľadní, softvér môže byť zraniteľný voči útokom a únikom údajov.

8. Nezohľadnenie udržiavateľnosti a budúcich aktualizácií softvéru

Je dôležité zvážiť udržiavateľnosť softvérovej aplikácie, ako aj všetky budúce aktualizácie, ktoré môžu byť potrebné. Ak sa s nimi riadne nepočíta, môže sa stať, že údržba softvéru bude časom náročná a drahá.

9. Ignorovanie používateľskej skúsenosti a nevykonávanie používateľského testovania

Používateľská skúsenosť je kľúčovým aspektom každej softvérovej aplikácie a je dôležité zabezpečiť, aby bola používateľsky prívetivá a intuitívna. Používateľské testovanie môže pomôcť identifikovať prípadné problémy s používateľským prostredím a vykonať potrebné zlepšenia.

10. Nesprávne riadenie zmien rozsahu projektu a požiadaviek

Je bežné, že rozsah a požiadavky projektu vývoja softvéru sa časom menia. Je dôležité tieto zmeny efektívne riadiť, aby sa predišlo oneskoreniam a zabezpečilo sa, že konečná softvérová aplikácia bude spĺňať potreby používateľov.

Asi každá firma sa snaží týmto chybám vyhnúť. Nám vo vibration.sk sa osvedčilo používať na riadenie softvérových projektov clickup s napojením na gitlab. V clickupe menežujeme existujúce a nové požiadavky. Zabezpečuje nám aj klientom viditeľnosť projektu a pomáha s agilným alebo agilnovodopádovým typom riadenia projektov. Gitlab zas slúži na CI a CD. Testovanie prebieha na viacerých úrovniach a v našom dodávateľskom procese prejde úloha minimálne tromi rukami. Stavy v kanbane máme:

 • IDEAS
 • TODO
 • DOING
 • REVIEW
 • TEST
 • UAT
 • TEST OK
 • DONE

Ak by ste mali záujem o vývoj softvéru na mieru, tak nás neváhajte kontaktovať.

Páči sa vám článok?